Logistika BM Log Service spol. s r.o.

Logistika a jej komplexnosť

Logistika zahrňuje analýzu a projektovanie hmotných a informačných tokov ako aj manažment logistických procesov. Z vecnej stránky logistický systém obsahuje predovšetkým pohybové procesy a to v predvýrobných etapách, vo výrobnom procese ale aj v oblasti distribúcia a pohybu tovarov v celej obehovej a komerčnej sfére. Navyše logistika zabezpečuje aj spätnú väzbu z analýz trhu a z povýrobných činností, najmä z obchodných a servisných služieb, čím sa garantuje zdokonaľovanie po stúpajúcej špirále.


Komplexnosť logistiky spočíva ďalej v tom, že okrem svojej mnoho etapovej previazanosti od vzniku požiadaviek na tovar, cez uzatváranie obchodných zmlúv a všetky fázy jeho tvorby až po komercionalizáciu tovaru na trhu, je to aj proces viac dimenzionálny, ktorý v sebe subsumuje tak technické aspekty tovarového toku, ako aj organizačné, informačné, ekonomické, finančné a ďalšie aspekty, vrátane optimalizačných metód.


Práve v tomto komplexnom poňatí je vari hlavný význam logistiky. Veď iba v tejto zainteresovanosti môže firma zabezpečiť svoju komerčnú úspešnosť v dnešnom náročnom podnikateľskom prostredí. Potrebuje totiž trvalý kontakt od marketingových prieskumov trhu až po včasné dodanie tovaru zákazníkovi. A to v rozhodujúcej miere závisí od úrovne logistiky.


Pravdaže, nielen v tom samotnom je aktuálnosť logistiky, ale predovšetkým v jej výslednici, ktorou je prosperita firmy. Úroveň logistiky, preto možno najlepšie hodnotiť podľa jej vplyvu a podielu na výške výnosov firmy. Naostatok v tom je aj hlavné poslanie logistiky - utvárať nevyhnuté predpoklady pre úspešnosť firmy. Samozrejme sú k tomu potrebné aj iné ako logistické aktivity.


Logistika ako systém - je cieľové orientovaná štruktúra možností a činností zameraná na dosiahnutie výkonových cieľov v rámci celku. Hlavnými systémovými prvkami je materiálový systém, riadiaci systém, informačný systém. Ich koordináciou možno dosiahnuť synergický efekt. Logistika ako nástroj -má metodicko-inštrumentálny charakter. Neintegruje, dosahuje iba izolované čiastkové riešenia.


NávratCopyright ¬© BM Log Service spol. s r.o. 2016 VŇ°etky pr√°va vyhraden√©