Riešenia BM Log Service spol. s r.o.

Riešenia logistiky

Pre rýchle a spoľahlivé uspokojovanie požiadaviek záujemcov o služby v logistike je potrebné, aby informačný systém umožnil poskytnúť rýchle a úplné informácie. Kvalitný logistický software zabezpečuje priradenie procesov skladovania a manipulácie s tovarom zákazníka na logistickom sklade, s možnosťou dopravy a doručenia tovaru príjemcovi. Splnenie týchto požiadaviek zabezpečia nasledovné riešenia.


 • Evidencia a členenie tovaru, skladov, partnerov, ...
 • Spracovanie príjmu
 • Spracovanie výdaja
 • Správa skladu
 • Použitie terminálov na snímanie čiarového kódu
 • Fakturácia za služby a priestory, zástupná fakturácia
 • Integrácia na zasielateľstvo a špedíciu

Evidencia a členenie tovaru, skladov, partnerov, ...

Správna evidencia a členenie jednotlivých súčastí patriacich do správy logistiky je prvým predpokladom správneho fungovania logistických tokov.

Evidencia tovaru

Na karte tovaru je možné zaznamenať okrem katalógovej identifikácie aj kategóriu a druh tovaru, štandardnú dobu expirácie, poprípade zaradenie pod danú triedu obrátkovosti. Užívateľ môže priamo na karte tovaru vidieť štatistiky aktuálneho stavu tovaru na sklade, ako je množstvo, skladovaná hmotnosť alebo použitá plocha. Logistický software umožňuje definovať rôzne merné jednotky pre manipuláciu na sklade. Merné jednotky tovaru sú v relatívnom vzťahu na základnú mernú jednotku a každá môže mať iné vyjadrenie jednotkových rozmerov, hmotnosti a objemu.

Evidencia skladov

Vieme rozlíšiť viac typov skladov:


 • zákaznícky, skladový priestor plne vyhradený danému zákazníkovi
 • reklamačný, priestor je vyhradený na tovar, ktorý bol poškodený
 • kompletačný, zoskupovanie tovarov do väčších celkov, balenie
 • preskladnenie, priestor dočasného preskladnenia tovaru - a iné..

Sklad je možné členiť na jednotlivé skladové pozície v hierarchickej štruktúre: Regál - Stĺpec – Bunka a každú pozíciu začleniť do súradnicového systému priestorovej orientácie v sklade. Každý sklad má jednu základnú mernú jednotku pre sledovanie obrátkovosti tovaru, a každý sklad môže mať svoje členenie podľa obrátkovosti tovaru. Preklady do jazykov Pre vybrané evidencie (názov tovaru, názov mernej jednotky, triedy ADR, ...) je možné definovať jazykové mutácie v akomkoľvek jazyku. Tieto preklady sa automaticky uplatňujú pri komunikácii s daným klientom.

Príjem tovaru

V oblasti príjmu je možné využívať funkcionalitu sledovania avíza od zákazníka, na základe ktorej sa dopredu pripravuje doklad príjmu, rezervujú sa pozície naskladnenia a vykazujú sa rozdiely voči skutočnému príjmu. Takisto je možné využiť proces inteligentného naskladnenia, kedy systém navrhne na základe porovnania charakteristík tovaru a skladovej pozície optimálne miesto naskladnenia. Spracovanie príjmu je organizované cez doklad príjmu. Na doklade je možné navrhovať naskladnenie, uplatňovať rezervácie a potvrdzovať naskladnenie. Zákazník môže byť o stave naskladnenia automaticky upozornený elektronickou poštou.

Spracovanie výdaja

V oblasti výdaja je možné využívať funkcionalitu sledovania príkazu vyskladnenia od zákazníka, na základe ktorého sa dopredu pripravuje doklad výdaja, rezervujú sa tovary na pozíciách a vykazujú sa rozdiely voči skutočnému výdaju. Funkciou návrhu vyskladnenia, je možné zabezpečiť vyskladnenie súvislých celkov a dávok s prihliadnutím na dobu expirácie a metódu vyskladnenia. Zákazník môže byť o stave vyskladnenia automaticky upozornený elektronickou poštou.

Použitie terminálov na snímanie čiarového kódu

Na základe označenia skladovej pozície a tovaru čiarovým kódom, je možné procesy príjmu, výdaja, preskladnenia a inventúry, sledovať a zaznamenávať on-line v systéme. Návrhy naskladnenia , vyskladnenia a preskladnenia sú systémom okamžite prenášané na terminál čiarových kódov a ponúknutépracovníkovi skladu. Jednotlivé potvrdenia na terminály sú okamžite prenášané do príslušných dokladov v systéme.

Fakturácia za služby a priestory, zástupná fakturácia

Na základe definovaných taríf a podmienok umožňuje systém generovanie faktúr za skladovanie a služby zákazníkovi za zvolené obdobie. Generovanie vychádza zo zaznamenaných pohybov (príjem, výdaj) a môže byť uskutočňované subjektívne alebo automaticky v zvolenú časovú dobu a interval. Na základe evidencie klientov zákazníka a cenníkov za tovar je možné generovať faktúry za tovar a služby s tým súvisiace v zastúpení zákazníka.

Integrácia na zasielateľstvo a špedíciu

Na základe výdaja je možné generovať zásielku, ktorá bude zohľadňovať prepravovaný tovar, podmienky doručenia, adresu príjemcu a platobné podmienky, a to všetko na základe prepojenia s modulom zasielateľstva. Takisto je možné uplatniť integritu aj v prípade špedície, kedy sa generuje objednávka prepravy s príslušnými náležitosťami. Väzba medzi dokladom výdaja a generovaným dokladom ostáva zachovaná, takže je vždy možné spätné vysledovanie pôvodu tovaru.

Záver

Uvedené riešenie by malo plne pokryť potreby každej logistickej spoločnosti a pomôcť jej zefektívniť proces riadenia procesov skladovania, manipulácie s tovarom, resp. jeho dopravou zákazníkovi.. Ak by neboli pokryté vaše požiadavky uvedeným riešením, je možné ho parametrizovať podľa potrieb Vašej spoločnosti.


NávratCopyright ¬© BM Log Service spol. s r.o. 2016 VŇ°etky pr√°va vyhraden√©